Kişisel Verilerin Korunma Kanunu (KVKK) Ziyaretçi Aydınlatma Metni

KVK Kanunu Kapsamında “Veri Sorumlusu”; Koza Gıda Dağıtım San. ve Tic. A.Ş.’dir.
Şirketimizde güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla CCTV (Kapalı Devre izleme sistemi) ile kamera kayıtları ve talebiniz dahilinde KOZA GIDA tarafından size sağlanan internete ait erişim kayıtlarınız alınmaktadır, bu kayıt faaliyetleri ile misafir giriş çıkışları ve erişimlerin takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.
Bu metin ile sizleri 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”m.10’dan doğan kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki dayanakları ve haklarınız konusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız.
Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Aktarılacağı
Kişisel verileriniz, KOZA GIDA tarafından 6698 sayılı KVK K.nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde yerleşkemizde güvenliğinin ve asayişin temini, erişim kayıtlarının yönetimi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amaçları ile işlenebilecektir.
İşlenen kişisel verileriniz, kanunen yetkili kişi ve taraflara 6698 sayılı KVK K.nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz KOZA GIDA tarafından benimsediğimiz şirket ilkelerimiz gereğince ve veri sorumlusu olarak hukuki sorumluluğumuz nedeni ile, meşru menfaatlerimiz, hakkın tesisi, korunması ve kullanılması, sebeplerine dayanarak toplanmaktadır.
Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; Elektronik ortamda kapalı devre izleme sistemi ile, temin edildiği taktirde KOZA GIDA lokasyonunda internete erişiminiz vasıtasıyla veya sözlü olarak belirttiğiniz bilgiler dahilinde kurumumuz tarafından toplanmaktadır.
Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 KVK K.nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
Verisi Toplanan ve İşlenen İlgili Kişinin Hakları
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi haklarınız tanımlanmıştır;
a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ı) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
İlgi Kişinin Hakları Çerçevesinde Başvuru Yöntemleri
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 13. Maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, 10 Mart 2018, 30356 Sayılı yayımlanmış “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” istinaden KOZA GIDA Aydınlatma Metninde (www.kozagida.com.tr) belirtilen yöntemler ile gerçekleştirebilirsiniz.
KOZA GIDA olarak kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde Anayasa’ya ve 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”na uygun davranmaya ve kişisel verilerinizin güvenliğini sağlanmaya azami hassasiyet göstererek en üst seviyede güvenlik tedbirleri almaktayız.

Doldurulan Formlar

“Değerli Ziyaretçimiz, işbu web sitemizdeki formları doldurarak paylaşacağınız kişisel verilerinizin, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) veri işleme usul ve esaslarına uygun olarak ilgili hizmetten yararlanmanız ve bilgi toplumu hizmetleri kapsamında şirketimizin, gizlilik ve güvenlik politikaları çerçevesinde Koza Gıda Aydınlatma Metni'nde yer alan değerler ile sınırlı ve ölçülü olmak kaydı ile açık rızanıza dayanarak işlenebileceğini, aktarabileceğini ve “Gönder” butonuna basarak kişisel verilerinizin belirtilen kapsamda işlenmesine izin vermiş olacağınızı hatırlatmak isteriz.
Kişisel verileriniz işlenmesine ilişkin detaylı bilgiler Koza Gıda KVKK Aydınlatma Metni'ninde belirtilmiştir. “

E-posta iş başvuruları hakkında

Elektronik posta (veya iletişim formu) ile bizimle paylaşmış olduğunuz Özel ve Genel nitelikli kişisel verileriniz, Koza Gıda’ nın İnsan Kaynakları departmanı tarafından uygunluğunuzun değerlendirilmesi, insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, olumlu sonuçlandırılması durumunda özel nitelikli kişisel verilerinizde dahil olmak üzere Koza Gıda Aydınlatma Metninde belirtilen kapsamlarla sınırlı olmak kaydı ile 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) Kanunu gerekliliklerine uygun olarak, ilgili alanlarda işlenmesine, sonucun olumsuz olması durumlarında sonradan oluşacak benzer pozisyonlarda başvurunuzun değerlendirmeye alınması için Koza Gıda’nın insan kaynakları havuzunda 2 Yıl süre ile muhafaza edilmesine, talep edildiğinde yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla gerektiğinde yetkili mercilerle paylaşılmasına, kullanılan depolama ve transfer protokolleri paralelinde gerektiğinde yurt dışına aktarılmasına onay vermenizi talep ediyoruz, Lütfen bu maile yukarıdaki metin paralelinde “onay veriyorum” yada “onay vermiyorum” şeklinde geri dönüş yaparak rıza sürecini tamamlayınız.